+420 222 745 589 info@resetheus.org

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Obracíme se na Vás s žádostí o poskytnutí relevantní vědecké informace, která by ověřitelným způsobem dokládala, že:

1) virus SARS-CoV-2 byl řádně izolován. Tzn., že virové částice byly vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem, bílkoviny byly biochemicky analyzovány. Důkaz, že k takové izolaci došlo, byl doložen fotografií zkoncentrovaných izolovaných částic. Z takto izolovaných částic byla vyextrahována molekula RNA, gelovou elektroforézou změřena její délka a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí sestaven její řetězec.

2) u takto doloženého viru SARS-CoV-2 je prokázána příčinná souvislost k onemocnění COVID-19 a je tedy oprávněné považovat jej za původce tohoto onemocnění.

3) RT-PCR testy je možné používat jako spolehlivý diagnostický prostředek, aniž by zahrnoval ověření amplifikované sekvence změřením gelovou elektroforézou a sekvenováním.

4) přítomnost cílových sekvencí detekovaných PCR testem může být interpretována jako přítomnost celého neporušeného genomu, kterému dané cílové sekvence náleží.

Odůvodnění:

I.

Po zavedení prvního nouzového stavu na jaře loňského roku a uvedení do praxe prvních tzv. protiepidemických opatření jsme začali oslovovat státní instituce a odpovědné úřady s žádostmi o poskytnutí informací, které by opodstatnily vládní opatření a daly obsah statistickým údajům o nakažených, nemocných a mrtvých spoluobčanech, které jsou už skoro rok v přímém přenosu prezentovány všemi médii.

Obraceli jsme se na Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL, SZÚ, HSHMP a zajímala nás možná banální otázka: kde je publikován vědecký důkaz, že je tady nový virus SARS-CoV-2, že je tady nové onemocnění COVID-19 a že je tady důkaz o tom, že tento nový virus toto nové onemocnění způsobuje.

Na tyto instituce jsme se obraceli s touto otázkou proto, že jsme nebyli schopni v dostupné vědecké literatuře dohledat publikaci, která by mohla být posuzována za důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 byl izolován a tím pádem že by mohl být považován za nový patogen. Nebyli jsme schopni najít ani relevantní literaturu, která by opodstatnila používání metody RT-PCR jako spolehlivé diagnostické metody.

Obrátili jsme se tedy na instituce odpovědné za zavádění protiepidemických opatření s tím, že jsme očekávali, že mají informace, které nám z nějakého důvodu nejsou dostupné nebo jsme je přehlédli.

Není tomu tak. Žádná z oslovených institucí nedisponuje informací o tom, že by jakékoli vědecké pracoviště na světě provedlo izolaci viru SARS-CoV-2, o kterém se již déle než rok předpokládá, že je příčinou celosvětové pandemie. Nebo nám tuto informaci neposkytlo.

II.

Ministerstvo zdravotnictví nám, kromě jinak bezpředmětných odkazů na přehledové statě nebo internetové odkazy, které není možné pokládat za vědecký argument, poskytlo citaci publikace kolektivu čínských vědců z počátku loňského roku:

Na Zhu et al., A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019, N Engl J MED 382;8, February 20, 2020 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/pdf/NEJMoa2001017. pdf

Vy jistě tuto publikaci znáte a jistě si jste také vědom toho, že jakkoli se v článku vyskytuje termín „izolace“, tak tento článek nic takového ve skutečnosti nepopisuje.
Co by v publikaci, která by měla splňovat ambici, být vědeckým důkazem o existenci nového patogenu, mělo být a není:

a)  Objasnění příčiny klinického stavu pacientů, kteří byli ve studii pozorováni

Vědci se nezabývali skutečnými příčinami klinického stavu čtyř pacientů, kterým byly odebrány vzorky k dalšímu zkoumání. Pouze vyloučili přítomnost známých patogenů. Jejich absence je ovšem průvodním znakem jejich diagnózy – atypického zápalu plic, který je charakteristický celou řadou jiných příčin.

b)  Izolace nového patogenu

V kapitole „IZOLACE VIRU“ popisují autoři různé laboratorní postupy, ale v žádném případě nedošlo k očištění virových částic od zbylého biologického materiálu, nebyl určen hustotní gradient, který by charakterizoval tento nový virus. Žádná fotografie z elektronového mikroskopu nedokládá, že by vědci dosáhli koncentrátu izolovaných částic, se kterým by mohli dále pracovat.

c)  Biochemická charakterizace nového patogenu

Vědci se ani nepokoušeli o biologickou charakterizaci nového patogenu. Bez předchozího kroku skutečné izolace viru to ani není možné udělat. Virové bílkoviny nebyly popsány ani specifikovány.

d)  Důkaz příčinné souvislosti mezi daným patogenem a respiračními problémy u pozorovaných pacientů

Bez předchozí izolace patogenu je důkaz příčinné souvislosti nemožný a sami to v závěru studie přiznávají.

e)  Důkaz o přenosnosti/infekčnosti nového patogenu

Hypotéza o infekčnosti tohoto patogenu je založena pouze na laboratorních postupech, jejichž věrohodnost nebyla ověřena.

f)  Oprávněnost tvrzení, že onemocnění COVID-19 je novým onemocněním se specifickými symptomy

Onemocnění COVID-19 není nic jiného než souhrn známých symptomů a klinických stavů, které mohou mít celou řadu objektivních příčin, publikace toto neřeší.

g)  Důkaz, že genetický řetězec, který vědci namodelovali, existuje u jakéhokoli živého jedince – člověka, zvířete nebo u rostliny

Tento řetězec jako celek existuje pouze v počítači nebo na papíře. Vědci tuto makromolekulu RNA v celku nezískali, neprokázali, že by řetězec RNA, který označili jako genom nového patogenního viru, existoval. K dnešnímu dni neexistuje publikace, ve které by tento řetězec dlouhý necelých 30 kbp byl extrahován a změřen pomocí gelové elektroforézy a následně sekvenován.

h)  Kontrolní experimenty, které by potvrdily věcnou a metodologickou správnost vědeckých závěrů učiněných v této publikaci

Vědci neprovedli žádný kontrolní experiment, kterým by doložili správnost svého postupu.

III.

Sami jsme oslovili autory prvních publikací na téma nového koronaviru z počátku loňského roku s tím, že nás zajímalo, zda se v jejich publikacích vyskytuje EM snímek izolovaného viru. Ani jeden tuto informaci nepotvrdil:


1) Studie 1: Leo L. M. Poon; Malik Peiris. „Emergence of a novel human coronavirus threatening human health“, Nature Medicine, březen 2020

Odpovídající autor: Malik Pereis | Datum: 12. května 2020

Odpověď: „Na snímku je virus pučící z infikované buňky. Není to purifikovaný virus.“

2) Studie 2: Myung-Guk Han a kol. „Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19′′, Osong Public Health and Research Perspectives, únor 2020

Odpovídající autor: Myung-Guk Han | Datum: 6. května 2020

Odpověď: „Nemohli jsme odhadnout stupeň purifikace, protože nepurifikujeme a nekoncentrujeme virus kultivovaný v buňkách.“

3) Studie 3: Wan Beom Park a kol. „Virus Isolation from the First Patient with SARS- CoV-2 in Korea“, Journal of Korean Medical Science, 24. února 2020

Odpovídající autor: Wan Beom Park | Datum: 19. března 2020

Odpověď: „Nezískali jsme elektronovou mikrofotografii ukazující stupeň purifikace.“

4) Studie 4: Na Zhu a kol. „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China“, 2019, New England Journal of Medicine, 20. února 2020

Odpovídající autor: Wenjie Tan | Datum: 18. března 2020

Odpověď: „[Ukazujeme] snímek sedimentovaných virových částic, ne purifikovaných.“


IV.

Ze zveřejněné e-mailové komunikace (https://hive.blog/worldnews/@francesleader/email- exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2) investigativní novinářky Frances Leader s UK MHRA (Medicine and Healthcare pruducts Regulatory Agency) z prosince 2020 vyplývá, že ani Pfizer/BioNTech při vývoji vakcíny nepracovali s izolovaným virem od pacienta s COVID-19, ale se synteticky generovanou DNA:

V.

K problematice testování a diagnostice COVID-19 nás Ministerstvo zdravotnictví odkázalo na publikaci:

Corman VM, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020 Jan 23;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 Received: 21 Jan 2020; Accepted: 22 Jan 2020, Correction in: Euro Surveill. 2020 Apr 9; 25(14): 20200409c. Correction in: Euro Surveill. 2020 Jul 30; 25(30): 2007303.

Je nutné si uvědomit, že tato publikace neprošla předchozím řádným recenzním čtením a že u několika spoluautorů byl zamlčen střet zájmů. V této souvislosti je možné odkázat na rozsáhlou analýzu, která byla zaslána vydavateli této publikace: 

https://cormandrostenreview.com/report/

Zde dokládá mezinárodní tým dvaceti dvou odborníků bod po bodu, jak autoři publikace postupovali chybně nebo účelově tak, aby obhájili své závěry, že je možné vyvinout spolehlivou testovací metodu na přítomnost patogenního viru aniž by tento virus měli k dispozici jak sami autoři uvádějí v úvodu článku:

Naším cílem bylo vyvinout a nasadit robustní diagnostickou metodiku pro použití v laboratorních podmínkách veřejného zdravotnictví, aniž bychom měli k dispozici virový materiál.“

Dále v textu uvádějí, že k závěru, že je tento nový virus příčinou vypuknutí nové epidemie, došli na základě zpráv ze sociálních médií. Sami se tak přiznávají k tomu, že pracovali s neověřenými informacemi a je tedy potřeba tuto práci z vědeckého hlediska zamítnout.

VI.

Z výše uvedeného jsme doposud došli k závěru:

  • genom viru byl sestaven, aniž by autoři prokázali, že tento virus existuje
  • první test na přítomnost viru byl sestaven, aniž by výrobce měl zájem se přesvědčit, zda virus existuje
  • vakcína byla vyrobena, aniž by výrobce pracoval s virem, proti kterému má vakcína chránit

Předem děkujeme za poskytnutí od povědí na naše čtyři dotazy.

Share This